การทำธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องห้ามพลาดสิ่งนี้

การทำธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องห้ามพลาดสิ่งนี้

การทำธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ผู้ลงทุนหรือเป็นเจ้าของกิจการล้วนต้องการให้งานประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด นอกจากการมีความรู้ความเข้าใจอันดีในการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสูงสุดแล้ว ยังต้องมีการเสริมจุดแข็งในอีกหลายด้าน ซึ่งการก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจจะเป็นไปไม่ได้เลย หากขาดสิ่งที่จำเป็นต่อไปนี้

การทำธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ

การรักษาสมดุลในความเป็นอิสระกับความรับผิดชอบของบุคคลในองค์กร

ประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญมากทั้งระดับผู้บริหารและผู้ทั้งในระดับปฏิบัติการ จะสังเกตได้จากธุรกิจยุคใหม่ เช่น บริษัท facebook google ที่มีการออกแบบสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อม เป็นลักษณะ community กว้างขวาง เทียบได้กับเมือง smart city ขนาดย่อม ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ทำงานทุกคน ไม่มีข้อบังคับเรื่องการเข้าออกเป็นเวลา office hour สถานที่กินอยู่ เครื่องแบบการแต่งกาย ฯลฯ

ขอเพียงพนักงานทุกคนทำงานด้วยความสบายใจและมีความเป็นอิสระ (ภายใต้ขีดเส้นเวลาการส่งงาน) ก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้เกิดไอเดียที่หลากหลายและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ต่อเนื่อง ซึ่งแน่นอนว่าการทำเช่นนี้จะส่งผลดีอย่างมากต่อความก้าวหน้าขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การมีพันธมิตรหรือ cluster ที่พร้อมก้าวไปด้วยกัน

การมีพันธมิตรในการทำงานและดำเนินธุรกิจเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เนื่องจากไม่มีใครมีความสามารถรอบด้านหรือควบคุมทุกปัจจัยได้ดีที่สุดด้วยกำลังเพียงแค่สองมือ การมีทีมงานทั้งภายในองค์กรที่เข้มแข็งและระหว่างสถาบันหน่วยงานที่เกื้อกูลประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือที่เรียกว่า win-win จะทำให้เกิดการเจริญรุดหน้าในธุรกิจแบบก้าวกระโดด ที่สำคัญยังเป็นการลดต้นทุนในการทำธุรกิจ ทั้งส่วนของการจ้างและสรรหาบุคลากรที่มีความชำนาญพิเศษ การสร้างโรงงานหรือสายการผลิตใหม่ ๆ การพัฒนาโปรแกรมหรือ software เฉพาะ ฯลฯ ที่ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก หากต้องนับจากศูนย์ด้วยกำลังของบริษัทเดียว ก็เท่ากับต้องเสียโอกาสในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งอื่นด้วย

การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ

สิ่งนี้สำคัญมากในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ การมีเรื่องราวหรือ story จะทำให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการต้องซื้อสินค้าของแบรนด์นั้น ทั้งนี้ข้อมูลที่ให้แก่ลูกค้าต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจและความซื่อสัตย์ เช่น สินค้าออร์แกนิค ต้องมีการสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าทราบว่ามีกรรมวิธีการผลิตเช่นไรกว่าจะได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ (ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ซักล้างต่าง ๆ) เพราะหากผู้บริโภคขาดการรับสื่อเหล่านี้ โอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วย

การทำธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องห้ามพลาด

จะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องใส่ใจในคุณภาพของสินค้าควบคู่กับกลยุทธ์ในการทำงานที่เหมาะสม และมีการปรับตัวในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย จึงจะเกิดโอกาสในการขายและต่อยอดธุรกิจให้เติบโตรุ่งเรืองได้ในระยะยาว